Projekt „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego- najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci” – FIO 2014

PODZIĘKOWANIA

W imieniu Fundacji ad vocem serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc przy realizacji projektu pt. „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdzialaniem przemocy wobec dzieci”, a w szczególności:Panu Janowi Żądło
dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Pani Bożenie Opach
PO Kierownika Referatu ds. Młodzieży i Seniorów WSS UMK

Pani Annie Prokop-Staszeckiej

dyrektorowi Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II

Pani Małgorzacie Rygiel
kierownikowi Biura Marketingu i Promocji KSS im. Jana Pawła II

Pani Magdalenie Oberc
Rzecznikowi Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Panu Wojciechowi Grzeszkowi
Przewodniczącemu Malopolskiej NSZZ SolidarnośćSerdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom i autorom publikacji pt. „Jak rozpoznać dziecko rzywdzone?”, uczestnikom zespołu projektowego oraz wszystkim uczestnikom projektu. 

Specjalne podziękowania za pomoc składamy naszym Wolontariuszom. 
Anna Grajcarek
Prezes fundacji ad vocem

Fundacja Ad Vocem zakończyła realizację projektu pt. „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego- najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014. 

Projekt realizowano od 07.11.2014r. do 30.04.2015r., a jego podsumowanie odbyło się 28.04.2015r. podczas konferencji podsumowującej, która odbyła się na Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Podczas konferencji z udziałem uczestników projektu, wykładowców, dziennikarzy i zaproszonych gości koordynator projektu Anna Grajcarek podsumowała cele i rezultaty projektu oraz rekomendacje poprojektowe. Wręczono certyfikaty oraz w ramach uzupełnienia 48-godzinnego programu szkolenia wygłoszono trzy wykłady:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznało projekt za przykład dobrej praktyki i umieścili projekt w Atlasie Dobrych Praktyk FIO 2014.

 • Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków- sędzia Przemysław Wypych.
 • O organizowaniu pomocy w społecznych systemach na poziomach mikro, mezo i makro- prof. Zbigniew Nęcki.
 • Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie- Iwona Anna Wiśniewska.

Konferencję zakończyła dyskusja w ramach debaty publicznej o dramacie dzieci krzywdzonych „Jedenaste- nie bądź obojętny” z udziałem gości, wykładowców, uczestników projektu i dziennikarzy, którą prowadziły Magdalena Oberc i Bogna Kiszka-Kisielewska. 
 

Podsumowanie projektu

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec dzieci poprzez umiejętność rozpoznawania dziecka krzywdzonego oraz poszerzenie warsztatu zawodowego o umiejętność udzielenia mu skutecznej pomocy.
W ramach projektu przeprowadzono 144 godziny wykładów i warsztatów dla 80 osób zawodowo pracujących z dziećmi: nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników socjalnych, itp. w 48-godzinnym cyklu szkoleniowym.

Na potrzeby projektu przygotowano 440 stronnicowy poradnik pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?” stanowiący kompendium wiedzy z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego oraz komplet dokumentów stanowiących źródła praw dzieci.

Poradnik wydrukowany w ilości 4 tysięcy egzemplarzy trafił nieodpłatnie do uczestników projektu oraz również nieodłaptnie do 2140 placówek pracujących z dziećmi lub na ich rzecz: szkół, przedszkoli, placówek wychowawczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych, świetlic, poradni, internatów, szpitali pediatrycznych, bibliotek, uczelni, komend policji, placówek pomocy społecznej, itp.

Do ustawicznej debaty publicznej, pt. „Jedenaste- nie bądź obojętny”, której celem było zwrócenie uwagi na dramt dziecka krzywdzonego, zwłaszcza w kontekście powszechnej obojętności zaprosiliśmy uczestników projektu, wykładowców, dziennikarzy zarówno z mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. W ramach projektu przygotowany został pakiet propozycji zmian uregulowań prawnych na bardziej przyjazne i opiekuńcze wobec dzieci.

Partnerami w realizacji projektu byli Urząd Miasta Krakowa- Wydział Spraw Społecznych oraz Krakowski Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II.

Anna Grajcarek
Koordynator projektu

Rekomendacje poprojektowe

Opracowano rekomendacje poprojektowe dla polityków, urzędników i urzędów centralnych, w tym przygotowane z udziałem uczestników i wykładowców projekty zmian uregulowań prawnych na bardziej opiekuńcze wobec dzieci:

 • weryfiakcja zapisów w ustawie o ochronie danych osobowych, które utrudniają a czasami uniemożliwiają pomoc dzieciom krzywdzonym, osłaniając sprawców przemocy, zapewniając im anonimowość;
 • weryfikacja zapisów w ustawodawstwie polskim, które utrudniają pomoc dzieciom krzywdzonym dotyczącą, np. zgody opiekunów (również sprawców przemocy) na leczenie, czy zgodę na udzielenie pomocy dziecku krzywdzonemu;
 • wprowadzenie do procesu edukacji osób zawodowo pracujących z dziećmi lub na ich rzecz problemów rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania mu skutecznej pomocy;
 • system przeciwdziałania przemocy w ustawodawstwie polskim obudować edukacją społeczną;
 • w rekomendacjach zwrócona zostanie uwaga na poważny problem w polskim wymiarze sprawiedliwości, jakim jest przewlekłość postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach dzieci, zwłaszcza dzieci- ofiar przestępstwa. Przygotowanie wymiaru sprawiedliwości do prowadzenia, gromadzenia i zabezpieczenia dowodów w sprawach dzieci, jak również zwrócenie uwagi na powszechną plagę polskiego wsymiaru sprawiedliwości jakim jest nagminne umarzanie doniesień o przemocy;
 • zwrócenie uwagi na zaniedbany w Polsce problem trwałego kaledztwa dzieci z zespołem poalkoholowym FAS. Wielu z tych dzeci nie można pomóc, ponieważ opiekunowie nie wyrażają na to zgody. W Polsce nigdy nie badano i nie przeprowadzono statystyk dzieci dotkniętych FAS, a około 30% kobiet pije alkohol w czasie ciąży (dane Instytutu Matki i Dziecka);
 • w Polsce nie prowadzi się żadnych badań i statystyk ofiar trwale okaleczonych na skutek przemocy w dzieciństwie;
 • kolejny całkowicie zaniedbany problem w Polsce to bezczynnośćwymiaru sprawiedliwości wobec tzw. zjawisk kulturowo- obyczajowych, w ramach których romskie i muzułmańskie dziewczynki w wieku 12-15 lat zmuszane są do małżeństw aranżowanych, również seksu. Zjawisko usprawiedliwiane względami kulturowymi;
 • powszechnie bagatelizowany problem dzieci nieuczestniczących w obowiązkowej edukacji, np. dzieci romskie, niepełnosprawne, bezkarnie nierealizuje się obowiązku nauki obywateli polskich.

Cele projektu Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec dzieci poprzez zwiększenie wykrywalności i reagowania na przemoc wobec dzieci, zmiany sposobu myślenia i nastawienia wobec dramatu dzieci krzywdzonych, wypracownie propozycji nowych uregulowań prawnych skutecznie zabezpieczających interes dzieci. W wyniku realizacji projektu beneficjenci nabyli umiejętność rozpoznawania dziecka krzywdzonego, poszerzyli warsztat zawodowy o umiejętność udzielania profesjonalnej i skutecznnej pomocy dziecku krzywdzonemu, co zwiększa ich kompetencje zawodowe.Uczestnicy szkolenia poznali prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy. Udział w 48- godzinnym szkoleniu ułatwi uczestnikom budowanie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz dzieci, ochronę i upowszechnienie praw dziecka. Przekazany uczestnikom poradnik wzmocni wiedzę i warsztat zawodowy uzyskany poprzez szkolenie. Wspólne kompleksowe szkolenie osób wywodzących się z różnych zawodów pracujących z dziećmi przyczyni się do integracji tych środowisk zawodowych, co wzmocni ich skuteczność pomocy dzieciom krzywdzonym. Około 4000 poradników przekananych nieodpłatnie wszystkim placówkom pracującym z dziećmi na terenie realizacji projektu poszerzy wiedzę o umiejętność rozpoznawania dziecka krzywdzonego ogromnej rzeszy osób pracujących z dziećmi a nieuczestniczących w projekcie, co w znacznym stopniu wszmocni oddziaływanie projektu. Debata publiczna przeprowadzona w ramachprojektu zaangażowała dziennikarzy lokalnych do zajęcia się problemem przemocy wobec dzieci. Koordynator projektuAnna Grajcarek

KOMUNIKAT

Dotyczący szkolenia w ramach projektu „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci”.

Szanowni Państwo,

Fundacja Ad Vocem organizator szkolenia „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci”, realizowanego w ramach Programu FIO 2014 informuje, że realizuje 48-godzinne szkolenia w dwóch 40-osobowych grupach.

Inauguracja szkolenia dla I GRUPY odbędzie się 12.02.2015 a dla II GRUPY – 5.03.2015. Szkolenie obejmuje 24 godziny wykładów (3 dni po 8 godzin lekcyjnych) oraz 24 godziny warsztatów (3 dni po 8 godzin dla 20 osób).

Wykłady odbywają się na sali konferencyjnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (ul. Prądnicka 80), wejście na teren szpitala od strony ul. Gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, na wysokości numeru 10, z pętli Krowodrza Górka. Dojazd do pętli Krowodrza Górka tramwajami 3, 5, 18, 50 oraz autobusami 102, 118, 120, 137, 168, 194,207, 217, 220, 227, 237, 240, 247,2 67, 287, 297.

Uczestnicy, którzy dojadą własnymi samochodami mogą zaparkować na terenie szpitala (koszt wjazdu 4 zł/godzinę) lub na miejscach postojowych na ulicy przed szpitalem.

Warsztaty odbywają się w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, Nowa Huta os. Centrum C 10 – sala nr 6, wejście od Centrum C (od Alei Róż). Dojazd do Centrum Nowa Huta tramwajami: 4,10,16,22. Dojście utrdnia remont Centrum.

Szczegółowy harmonogram 48-godzinnego cyklu szkoleń, otrzymają Państwo razem z materiałami szkoleniowymi oraz jest zamieszczony na stronie fundacji.

W ciągu trwania wykładów i warsztatów organizator przewidział bufet kawowy oraz obiad.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny po numerem: 605 208 029.

Anna Grajcarek
Koordynator Projektu

Partnerzy projektu:

Harmonogram 48-godzinnego cyklu szkoleń

W ramach projektu pt.

Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”

Grupa I

24 godzinny cykl wykładów (dla 40 osób)

I dzień wykładów – 12.02.2015 (czwartek)

8.00-8.30 Rejestracja uczestników, przekazywanie materiałów szkoleniowych

8.30-10.00 Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym. Anna Ceremuga – adwokat

10.00-10.45 Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego. Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci. Dr Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska-pediatra Collegium Medicum UJ.

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy dr Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy dr Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska

II dzień wykładów – 19.02.2015 (czwartek)

8.30-9.15 Cele projektu. Anna Grajcarek

9.15-10.45 Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego. Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta.

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-11.40 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

11.40-13.10 Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną. Formy pomocy i zapobieganie zjawisku. Dzieci maltretowane. Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowanie zjawiska. Psychologiczny portret sprawcy przemocy. Bogna Liszka-Kisielewska psycholog kliniczny

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

III dzień wykładów – 02.03.2015 (poniedziałek)

8.30-10.00 Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego. Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy. Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie. Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego.

10.00-10.45 Dziecko, jako ofiara przemocy, z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym. Przemoc domowa. Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować. Danuta Głowaty – nadkomisarz policji.

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Danuta Głowaty

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom. Prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny UJ.

24 godzinny cykl warsztatów (dla 20 osób)

Grupa A

I dzień warsztatów 4.03.2015 (środa)

8.30-9.15 Zjawisko krzywdzenia dzieci w świetle badań empirycznych. Anna Grajcarek

9.15-10.45 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta.

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

II dzień warsztatów – 11.03.2015 (środa)

8.00-9.30 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny. Agnieszka Majewska-Siwek socjolog, mediator.

9.30-10.15 Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska psycholog kliniczny.

10.15-10.25 Przerwa Kawowa

10.25-12.35 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

12.35-12.55 Przerwa obiadowa

12.55-14.30 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

III dzień warsztatów – 17.03.2015 (wtorek)

8.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Danuta Głowaty – nadkomisarz policji.

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Danuta Głowaty

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Danuta Głowaty

Grupa B

I dzień warsztatów 18.03.2015 (środa)

8.30-9.15 Zjawisko krzywdzenia dzieci w świetle badań empirycznych. Anna Grajcarek

9.15-10.45 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

II dzień warsztatów 25.03.2015 (środa)

8.00-9.30 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny. Agnieszka Majewska-Siwek socjolog, mediator

9.30-10.15 Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska psycholog kliniczny

10.15-10.25 Przerwa Kawowa

10.25-12.35 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

12.35-12.55 Przerwa obiadowa

12.55-14.30 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

III dzień warsztatów 30.03.2015 (poniedziałek)

8.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

10.45-10.55 Przerwa Kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Przemysław Wypych

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Przemysław Wypych

Grupa II

24 godzinny cykl wykładów (dla 40 osób)

I dzień wykładów – 05.03.2015 (czwartek)

08.00-8.30 Rejestracja uczestników, przekazywanie materiałów szkoleniowych

08.30-9.15 Cele projektu. Anna Grajcarek

09.15-10.45 Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego. Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-11.40 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

11.40-13.10 Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną. Formy pomocy i zapobieganie zjawisku. Dzieci maltretowane. Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowanie zjawiska. Psychologiczny portret sprawcy przemocy. Bogna Liszka-Kisielewska psycholog kliniczny

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

II dzień wykładów – 12.03.2015 (czwartek)

08.30-10.00 Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego. Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy. Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie. Przemysław Wypych -sędzia sądu rodzinnego

10.00-10.45 Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego. Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci. Dr Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska-pediatra Collegium Medicum UJ

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy dr Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy dr Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska

III dzień wykładów – 19.03.2015 (czwartek)

8.30- 10.00 Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym; Anna Ceremuga – adwokat

10.00-10.45 Dziecko, jako ofiara przemocy, z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym. Przemoc domowa. Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować. Danuta Głowaty – nadkomisarz policji.

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Danuta Głowaty

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom. Prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny UJ

Grupa C

I dzień warsztatów 02.04.2015 (czwartek)

08.30-9.15 Zjawisko krzywdzenia dzieci w świetle badań empirycznych. Anna Grajcarek

09.15-10.45 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta

10.45-10.55 Przerwa Kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

II dzień warsztatów 09.04.2015 (czwartek)

08.00-9.30 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny. Agnieszka Majewska-Siwek socjolog, mediator

9.30-10.15 Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska psycholog kliniczny

10.15-10.25 Przerwa Kawowa

10.25-12.35 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

12.35-12.55 Przerwa obiadowa

12.55-14.30 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

III dzień warsztatów 16.04.2015 (czwartek)

08.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

10.45-10.55 Przerwa Kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Przemysław Wypych

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Przemysław Wypych

Grupa D

I dzień warsztatów 20.04.2015 (poniedziałek)

08.30-9.15 Zjawisko krzywdzenia dzieci w świetle badań empirycznych. Anna Grajcarek

09.15-10.45 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

II dzień warsztatów 23.04.2015 (czwartek)

08.00-9.30 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny. Agnieszka Majewska-Siwek socjolog, mediator. Agnieszka Majewska-Siwek

09.30-10.15 Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska psycholog kliniczny

10.15-10.25 Przerwa Kawowa

10.25-12.35 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

12.35-12.55 Przerwa obiadowa

12.55-14.30 ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

III dzień warsztatów 27.04.2015 (poniedziałek)

08.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Danuta Głowaty – nadkomisarz policji.

10.45-10.55 Przerwa kawowa

10.55-13.10 ciąg dalszy Danuta Głowaty

13.10-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 ciąg dalszy Danuta Głowaty

Uroczyste zakończenie projektu odbędzie się w dniu 28.04.2015 na Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. O godzinie 9.30 nastąpi rozdanie certyfikatów. Od godziny 10 do godziny 13.00 uroczyste podsumowanie projektu. KOMUNIKAT

Fundacja „ad vocem” zaprasza osoby zawodowo pracujące z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz z terenu Krakowa i powiatu krakowskiego, na drugą edycję szkolenia przygotowującego do rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielenia mu pomocy. Tym razem w ramach projektu „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.

Szkolenie skierowane jest dla osób pracujących w placówkach edukacyjnych i wychowawczych: szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, placówkach wychowawczo-opiekuńczych i innych, z Krakowa i powiatu krakowskiego.

48-godzinne szkolenie realizowane będzie w dwóch 40-osobowych grupach i dwóch terminach:

 • Grupa I – luty – marzec 2015
 • Grupa II – marzec – kwiecień 2015

Dokładny terminarz zajęć będzie na stronie fundacji: www.advocem.org.pl zakładka FIO 2014 a o miejscu zajęć uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

Szkolenie trwa 6 dni (na ogół raz w tygodniu) po 8 godzin lekcyjnych (z przerwami), w tym: 24 godziny wykładów i 24 godziny warsztatów. Wykłady odbywają się w 40 osobowych grupach a warsztaty w 20 osobowych grupach. Program szkolenia zamieszczony zostanie na stronie fundacji: www.advocem.org.pl zakładka FIO 2014.

Szkolenie zakończone zostanie konferencją podsumowującą dla wszystkich uczestników, w dniu 28.04.2015 na Sali Obrad UMK. Podczas konferencji zostaną przedstawione efekty projektu, rekomendacje poprojektowe a uczestnikom rozdane zostaną certyfikaty.

 W ramach szkolenia, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz 435-stonicowy poradnik „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”, zawierający kompendium wiedzy z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego oraz komplet dokumentów stanowiących źródła praw dzieci.

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy można otrzymać oraz wypełniony złożyć osobiście w siedzibie Fundacji, przy ul. Dunajewskiego 6/408 (IV piętro) w Krakowie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 605 208 029.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poproszone o potwierdzenie udziału w projekcie, a następnie indywidualnie powiadomione o terminie i miejscu szkolenia.

Anna Grajcarek
Koordynator Projektu

Program szkolenia w ramach projektu
„Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci”


24-godz. Cykl wykładów obejmuje:

2 godz. O projekcie:

 • Cele projektu i zjawisko krzywdzenia dzieci w świetle badań empirycznych.
  • Anna Grajcarek – koordynator projektu


6 godz. Blok psychologiczny:

 • Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego.
 • Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci.
 • Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie.
 • Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną.
 • Formy pomocy i zapobieganie zjawisku.
 • Dzieci maltretowane.
 • Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowanie zjawiska.
 • Psychologiczny portret sprawcy przemocy.
 • Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom.

Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny
prof. Zbigniew Necki – psycholog społeczny UJ


6 godz. Blok medyczny:

 • Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego.
 • Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci.

Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska – pediatra Collegium Medicum UJ


10 godz. Blok prawny:
2 godz.

 • Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym.

Anna Ceremuga – adwokat


4 godz.

 • Dziecko, jako ofiara przemocy, z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym.
 • Przemoc domowa. Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu.
 • Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować. 

Danuta Głowaty – nadkomisarz policji


2 godz.

 • Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego. 
 • Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy. 
 • Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie.

Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego


2 godz.

 • Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny.

Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator


24-godz. Cykl warsztatów obejmuje:

16 godz. Blok psychologiczny:

 • Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka maltretowanego. Obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów.

Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny
prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny UJ8 godz. Blok prawny:

 • Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu.
 • Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia?
 • Gdzie i jak interweniować?
 • Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. 
 • Procedura Niebieskich Kart

Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego
Danuta Głowaty – nadkomisarz policji6 godz. Konferencja podsumowująca projekt; rekomendacje po projektowe.


Szkolenie trwa 6 dni (na ogół raz w tygodniu) po 8 godzin lekcyjnych (z przerwami), w tym: 24 godziny wykładów i 24 godziny warsztatów. Wykłady odbywają się w 40 osobowych grupach, a warsztaty w 20 osobowych grupach. Program szkolenia zamieszczony zostanie na stronie fundacji: www.advocem.org.pl zakładka FIO 2014.

Szkolenie zakończone zostanie konferencją podsumowującą dla wszystkich uczestników, w dniu 28.04.2015r. na Sali Obrad UMK. Podczas konferencji zostaną przedstawione efekty projektu, rekomendcje poprojektowe, a uczestnikom rozdane zostaną certyfikaty.

W ramach szkolenia, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz 435-stronicowy poradnik „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”, zawierający kompendium wiedzy z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego oraz komplet dokumentów stanowicących źródła praw dzieci. 

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Fundacji: www.advocem.org.pl i wypełniony (skan) przesłać na adres mailowy: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl.

Formularz zgłoszeniowy można również otrzymać oraz wypełniony złożyć osobiście w siedzibie Fundacji przy ul. Dunajewskiego 6/408 (IV piętro) w Krakowie, po wcześniejszym  telefonicznym uzgodnieniu terminu- tel. 605 208 029. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostana poproszone o potwierdzenie udziału w projekcie, a następnie indywidualnie powiadomione o terminie i miejscu szkolenia.

Anna Grajcarek,
Koordynator Projektu

Przewiń do góry Skip to content