Cele i zadania fundacji

Celem Fundacji jest:
 1. Promowanie praw dzieci i młodzieży, praw kobiet, praw obywatelskich oraz praw pacjentów.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Wspieranie nowych form aktywności zawodowej.
Fundacja realizuje powyższe cele w szczególności poprzez:
 1. Prowadzenie poradnictwa dla ofiar przemocy, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży oraz kobiet.
 2. Prowadzenie poradnictwa z zakresu praw pacjentów.
 3. Występowanie z inicjatywami obywatelskimi dotyczącymi praw człowieka.
 4. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 5. Pozyskiwanie wolontariuszy i sponsorów wspierających działalność humanitarną
 6. Organizowanie i prowadzenie akcji medycznych i humanitarnych w kraju, a także misji poza granicami na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na populacje dzieci i młodzieży w okresie szkolnym poprzez:
 • Organizowanie i prowadzenie: programów profilaktycznych (o tematyce skierowanej na profilaktykę zakażeń wirusem HIV, HBV, prokreację, zdrowego stylu życia, chorób cywilizacyjnych), programów promujących prawa człowieka, przy współudziale administracji państwowej, organizacji pozarządowych i międzynarodowych,
 • Prowadzenie programów edukacyjnych, resocjalizujących mających przeciwdziałać skutkom patologii społecznej, zwłaszcza w zakresie przemocy oraz uzależnień od alkoholu i narkotyków,
 • Współpraca z autorytetami, specjalistami z zakresu medycyny, psychologii, socjologii, pielęgniarstwa, pedagogiki oraz politykami,
 • Organizowanie konferencji, konkursów, spotkań z zakresu problematyki zdrowotnej oraz praw obywatelskich.
 1. Wspieranie nowych form aktywności zawodowej poprzez:
 • Utworzenie bazy danych z zakresu zapotrzebowania na pielęgniarską opiekę domową, opiekę nad dziećmi, wsparcie dla rodzin i pacjentów chorych terminalnie i przewlekle, dzieci leczonych psychiatrycznie oraz seniorów,
 • Utworzenie bazy danych – „bank” – pracowników medycznych, opiekunek dziecięcych, psychoterapeutów
 • Koordynowanie i organizacja opieki nad dziećmi, osobami przewlekle chorymi, starszymi,
 • Tworzenie grup wsparcia dla rodzin i osób terminalnie chorych,
 • Utworzenie zespołu psychoterapeutycznego (grupy terapeutyczne) dla rodziców i dzieci z problemami psychiatrycznymi,
 • Wydawanie referencji dla osób wpisanych do bazy danych,
 • Prowadzenie doradztwa zawodowego.
 1. Wydawnictwo książek o tematyce medycznej, psychospołecznej, poradników, kalendarzy, periodyków, materiałów związanych z działalnością Fundacji.
Cele określone powyżej są finansowane z dochodów jakie przynosić będzie działalność gospodarcza, jak również ze spadków, zapisów, darowizn i subwencji uzyskiwanych od osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
Przewiń do góry Skip to content