O fundacji

Fundacja ad vocem jest organizacją non profit. Została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 17 maja 2005 r. Zarejestrowała działalność gospodarczą w formie wydawniczej i edukacyjnej. Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji. Fundacja pracuje głównie w ramach wolontariatu. Kieruje nią trzyosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Rada Fundacji. Nie zatrudnia pracowników etatowych prezesem Fundacji jest Anna Grajcarek, a przewodniczącą Rady Fundacji jest Aleksandra Maria Gielewska. 

Głównym celem Fundacji jest promowanie praw człowieka, prawa ofiar przestępstw w tym przede wszystkim praw dzieci, ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec dzieci, poprzez zwiększenie wykrywalności i reagowania na przemoc wobec dzieci, zmiana sposobu myślenia i nastawienia społeczności lokalnych wobec dramatu dziecka krzywdzonego. Przełamanie zmowy milczenia społeczności lokalnej na krzywdę dziecka oraz brak zgody na łamanie praw dzieci. Wypracowanie propozycji nowych uregulowań prawnych skuteczniej chroniących praw dzieci i lepiej zabezpieczających ich interes. 

Fundacja ad vocem swoją pracę opiera na czterech filarach.
1.      Podejmuje interwencje w każdym przypadku, gdy zawodzi system pomocy oraz naruszone zostają prawa dzieci. Udziela pomocy bezpośredniej dzieciom krzywdzonym: psychologicznej, medycznej, prawnej oraz pomoc pośredniej: prawnej i psychologicznej opiekunom dzieci, pedagogom, pracownikom socjalnym, jak również interweniującym w sprawie dzieci krzywdzonych.
2.       Fundacja prowadzi działalność edukacyjną – przygotowuje i realizuje projekty społecznościowe w ramach funduszy polskich i europejskich, w których przygotowuje osoby zawodowo pracujące z dziećmi do rozpoznawania dzieci krzywdzonych i udzielania im skuteczniej pomocy. Działalność edukacyjną wzmacnia nieodpłatnie kolportowany poradnik „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”
3.      Prowadzi ciągłą debatę publiczną – akcję społeczną pt. „Jedenaste – nie bądź obojętny”, której celem jest zwrócenie uwagi na dramat dziecka krzywdzonego.
4.      Przygotowuje propozycje zmian uregulowań prawnych w ustawodawstwie polskim dotyczących dzieci krzywdzonych na bardziej przyjazne i opiekuńcze wobec dzieci.

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną przygotowując osoby zawodowo pracujące z dziećmi lub na ich rzecz (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli przedszkolnych) do rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania mu skutecznej pomocy.  Od 2007 r. Fundacja w ramach realizowanych projektów przygotowała ponad 400 takich osób z terenu małopolski w 48-godzinnym programie szkolenia. Na potrzeby edukacji Fundacja przygotowała, wydrukowała i nieodpłatnie rozkolportowała do placówek pracujących z dziećmi z terenu małopolski poradnik pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone”. 440-stronicowy poradnik stanowi kompendium wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny, psychologii, prawa, psychologii społecznej niezbędnej do rozpoznania dziecka krzywdzonego i wiedzy praktycznej z zakresu profesjonalnego udzielania pomoc dziecku krzywdzonemu. Poradnik zawiera również komplet dokumentów prawnych stanowiących źródła praw dzieci. Poradnik nieodpłatnie przekazano szkołom, przedszkolom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, placówkom pomocy społecznej, szpitalom, uczelniom. Łącznie przekazano 6000 poradników, w tym 4000 w 2015 roku. 

Fundacja od 2013 r. prowadzi debatę publiczną pt. „Jedenaste – nie bądź obojętny”. Prowadzona na wielu płaszczyznach skierowana jest do społeczności lokalnej, urzędników, decydentów, dziennikarzy, środowisk akademickich i kościelnych, a jej celem jest zwrócenie uwagi na dramat dziecka krzywdzonego, zmiana sposobu myślenia i nastawienia do zjawiska przemocy wobec dzieci oraz zwrócenie uwagi na zaniedbania w polskim systemie pomocy dzieciom krzywdzonym.

Fundacja przygotowała i przekazała urzędom centralnym oraz podmiotom reprezentującym ustawodawcę (komisje sejmowe i senackie) ponad 70 propozycje zmian uregulowań prawnych i procedur w ustawodawstwie polskim dot. dzieci krzywdzonych na bardziej przyjazne i opiekuńcze wobec dzieci – ofiar przestępstw. Propozycje zmian systemowych uwzględniających ochronę praw dzieci oraz weryfikację zapisów, które utrudniają pomoc dzieciom. 

Fundacja skupia osoby pragnące pomagać osobom pokrzywdzonym bronić swoich praw, a zwłaszcza dzieciom. Współpracują z nami specjaliści z dziedziny psychologii, medycyny, prawa, osoby cieszące się szacunkiem w swoim środowisku zawodowym. Są wśród Nich: 
Profesor Maria Rybak – pediatra Collegium Medicum UJ, ceniony wykładowca, członek licznych organizacji medycznych krajowych i międzynarodowych, autorka publikacji z dziedziny pediatrii. Członek Rady Fundacji.Bogna Liszka Kisielewska – psycholog kliniczny, członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doświadczony trener w projektach realizowanych przez ONZ, autorka licznych publikacji.
Nadkomisarz Danuta Głowaty – policjantka z wieloletnim stażem w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie, wykładowca w projektach realizowanych przez ONZ, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, autorka publikacji na ten temat.
Dr Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska – pediatra Collegium Medicum UJ, ceniony wykładowca autorka wielu publikacji. Aleksandra Gielewska – dziennikarka, wieloletnia redaktor naczelna magazynu „Służba Zdrowia”. Członek Rady Fundacji.
Małgorzata Święchowicz-Litwiniec – prawnik zaangażowany w sprawy społeczne. Członek Rady Fundacji.Iwona Anna Wiśniewska – dyrektor krakowskiego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą.
Profesor Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z najbardziej cenionych w Polsce autorytetów w dziedzinie psychologii społecznej, autor licznych programów treningowych, m.in. z zakresu rozwijania umiejętności społecznych i negocjacji.
Profesor Zbigniew Chłap – współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, członek Papieskiej Akademii „Pro Vita” i Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.
Przemysław Wypych – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.     

Fundacja współpracuje z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi: krakowskim oddziałem Głównego Urzędu Statystycznego, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei, Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Urzędem Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych, krakowskimi uczelniami: Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny.       

Fundacja prowadzi również badania. W latach 2009-2011 przeprowadziła badania ankietowe dotyczące stopnia akceptacji przemocy przez dzieci i młodzież. Badaniami objęto 2321 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 roku życia z terenu Małopolski (wyniki badań dostępne na stronie internetowej fundacji). 

Fundacja przygotowała i przeprowadziła kilka projektów społecznościowych, w większości dotyczących pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw oraz przygotowuje osoby zawodowo pracujące z dziećmi do rozpoznawania dzieci krzywdzonych i udzielania im skuteczniej pomocy. Wiodącym w tym zakresie projektem był realizowany w latach 2012-2013 projekt pt. „Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielanie mu skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego”, w ramach projektu sfinansowanego z grantu szwajcarskiego. Przeszkolono w 48-godzinnym cyklu 165 osób zawodowo pracujących z dziećmi.

Od listopada 2014 r. do kwietnia 2015 r. fundacja realizowała projekt pt. „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci”, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu przeszkolono 80 osób w zakresie podniesienia umiejętności rozpoznawania i udzielania skutecznej pomocy dziecku krzywdzonemu. Cykl szkolenia obejmował 24 godziny wykładów oraz 24 godziny warsztatów. Projekt skierowany był do osób pracujących z dziećmi na terenie Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Obejmował również przygotowanie i wydanie w nakładzie 4000 egzemplarzy poradnika pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”, który nieodpłatnie trafił do wszystkich placówek pracujących z dziećmi na terenie Krakowa oraz powiatu krakowskiego, proszowickiego i wielickiego. Projekt ten uzyskał wysoka ocenę uczestników projektu, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyróżniło go włączeniem do publikacji, pt. „Atlas Dobrych Praktyk FIO2014”.
Partnerami projektów byli: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, którzy nieodpłatnie zapewniają sale wykładowe, warsztatowe i konferencyjne na potrzeby projektu oraz jego promocję.

 Programy realizowane przez Fundację ad vocem na rzecz dzieci, zwłaszcza dzieci krzywdzonych są bardzo dobrze odbierane i cenione w środowisku osób pracujących zawodowo z dziećmi. Pozytywną weryfikacją pracy na rzecz dzieci jest m.in. nominacja prezesa fundacji do nagrody TOTUS 2015 w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” za głębokie trwałe zaangażowanie na rzecz praw i godności osób potrzebujących w szczególności krzywdzonych dzieci. Od lipca 2016 fundacja realizuje kolejną edycję programu „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone”. Tym razem będzie to projekt pt. „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie i reagowanie na dramat dziecka krzywdzonego” realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   

Anna Grajcarek
Prezes Fundacji ad vocem

Przewiń do góry Skip to content