Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego

Projekt Fundacji Ad Vocem pt. „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci” jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych osób, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec dzieci, poprzez poszerzenie warsztatu zawodowego osób pracujących z dziećmi.

Projekt skierowany jest do pracujących z dziećmi: psychologów i pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców, pielęgniarek i higienistek szkolnych, nauczycieli przedszkolnych, pracowników socjalnych, policjantów i kuratorów, pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach, placówkach pomocy społecznej, komendach policji.

Projekt z jednej strony jest odpowiedzią na doświadczenie Fundacji, z którego wynika, że incydentalne prowadzenie interwencji nie rozwiązuje problemów dzieci krzywdzonych, a z drugiej strony na to co obecnie dzieje się wokół nas. W Polsce obserwujemy niepokojące zjawisko narastania fali okrucieństwa wobec dzieci, zwłaszcza najbardziej bezbronnych – małych dzieci, fiasko Niebieskiej Karty w szkołach i ochronie zdrowia oraz inne martwe przepisy, słabe zabezpieczenie interesów dzieci w ustawodawstwie polskim, brak przygotowania w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego w programach kształcenia zawodowego osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Tworząc projekt wychodziliśmy z założenia, że najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci jest nieuchronność rozpoznania tej przemocy i umiejętność udzielania pomocy ofiarom. Doraźne akcję społeczne i billboardy zapewne spełniają zadania, ale nie rozwiązują problemu kompleksowo.

Nasz projekt jest kompleksową propozycją prowadzącą do ograniczenia zjawiska przemocy wobec dzieci.

Projekt składa się z czterech części:

  1. Szkolenia mającego na celu podniesienie umiejętności i poszerzenie warsztatu zawodowego 80 osób, w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego oraz udzielenia mu w razie potrzeby skutecznej pomocy oraz przekazanie wiedzy w zakresie prawnokarnych instrumentów przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Nasz 48-godzinny program szkolenia składa się z 3 bloków tematycznych: medycznego, psychologicznego i prawnego (24 godz. wykładów, 24 godz. warsztatów).
  2. Przygotowania na potrzeby projektu 450-stronicowego poradnika stanowiącego kompendium wiedzy z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego oraz komplet dokumentów stanowiących źródło praw dziecka. Poradnik wydrukowany w ilości 4000 egzemplarzy, trafi do uczestników projektu oraz nieodpłatnie do placówek pracujących z dziećmi. Przyczyni się tym samym do poszerzenia i utrwalenia wiedzy uczestników projektu. Będzie też stanowić źródło informacji dla innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, do których zostanie przekazany. Poradnik zawiera aktualną wiedzę z zakresu medycyny, prawa, psychologii oraz wskazówki jak przekonać do reagowania na dramat dziecka krzywdzonego.
  3. Przeprowadzenie debaty publicznej, której celem będzie zwrócenie uwagi decydentów i społeczeństwa na dramat dzieci krzywdzonych, zwłaszcza w kontekście powszechnej obojętności, zmiany sposobu myślenia i nastawienia do zjawiska przemocy wobec dzieci. Około 40% rodziców przyznaje się do stosowania kar cielesnych. W projekcie chcemy zwrócić uwagę, że stosowanie takich kar jest nie tylko niezgodne z prawem, ale też niewłaściwe z punktu widzenia pedagogicznego, zwłaszcza że 90% dzieci od 7-12 roku życia (wg badań fundacji ad vocem) akceptuje kary cielesne, a to może oznaczać, że w dorosłym życiu mogą powielać te wzorce wobec swoich dzieci. Najwyższy czas to przerwać. Przywołamy te problemy w debacie publicznej. Ale nasz projekt skierowany jest przede wszystkim na rozwiązywanie problemów dzieci maltretowanych fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza że, szkoły, przedszkola i placówki opiekuńczo wychowawcze mają bardzo dużą rolę do odegrania w przerwaniu dramatu dziecka krzywdzonego. Szkoła ma obowiązek pod groźba kary zgłosić każdy przypadek podejrzenia o przemoc domową, np. do sądu rodzinnego.
  4. Opracowanie rekomendacji dla polityków, urzędników, naukowców, w tym przygotowanie projektu zmian uregulowań prawnych na bardziej przyjazne i opiekuńcze wobec dzieci, zwłaszcza krzywdzonych. M.in. będziemy postulować o usunięcie z polskiego ustawodawstwa zapisów, które utrudniają pomoc dzieciom krzywdzonym. Będziemy również postulować o wprowadzenie do programów kształcenia zawodów nastawionych na pracę z dziećmi i młodzieżą, przygotowania z zakresu rozpoznawania dzieci krzywdzonych.


Partnerami w realizacji projektu „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci” są Urząd Miasta Krakowa – Wydział Spraw Społecznych oraz firma DeeCent Consulting Dominika Janas-Pach. Współrealizatorem jest Krakowski Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszam.
Anna GrajcarekProgram fundacji „Ad vocem” Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego realizowany jest między innymi ze środków zewnętrznych pochodzące z różnych źródeł. W latach 2012-2013 program realizowany był ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Obecny projekt na lata 2014-2015 współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.

Fundacja przygotowuje kolejne projekty, aby ze swoim działaniami docierać do jak największej liczby osób zawodowo pracujących z dziećmi, nawet z tych najmniejszych miejscowości.

Przewiń do góry Skip to content